[x]

A MAGYAR LIMES SZÖVETSÉG
KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

DUNAKESZI, 2010. MÁJUS 31.

I. AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE
1. Az Egyesület neve: Magyar Limes Szövetség Kulturális Egyesület
2. Az Egyesület rövid neve: Magyar Limes Szövetség
3. Az Egyesület székhelye: 2120 Dunakeszi, Duna sor 28.
4. Az Egyesület jellege: országos hatókörű, nemzetközi kapcsolatokkal működő szervezet
5. Az Egyesület jogállása: a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 61 64. §-ai, az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény (a továbbiakban: Etv.), valamint a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Khtv.) alapján önkéntesen létrehozott, választott önkormányzattal rendelkező, nyilvántartott tagsággal működő, nyílt szakmai szervezet, amely önálló jogi személy.

II. AZ EGYESÜLET CÉLJA
1. Az Egyesület célja:
- a pannóniai limes mentén elhelyezkedő, a római korhoz kapcsolódó gyűjteménnyel rendelkező múzeumokból, kiállítóhelyekből, régészeti parkokból, emlékhelyekből (helyszínek) álló kulturális útvonal létrehozása és működtetése;
- a magyarországi római limes világörökségi besorolásához vezető és az elnyert rang fenntartását folyamatosan biztosító civil feladatok elvégzése, összehangolása;
- a régészeti lelőhelyek védelmének, hasznosításának elősegítése.
2. Az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében hazai és nemzetközi jelleggel működik, elsősorban a hasonló adottságú szomszédos országokra hasonló célú szervezeteivel együttműködve.
3. Az Egyesület működése során közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, tőlük támogatást nem fogad el, országgyűlési képviselői, megyei és fővárosi önkormányzati képviselőválasztáson jelöltet nem állít és nem támogat és ezt a jövőre nézve is kizárja.

III. AZ EGYESÜLET FELADATAI
1. Az Egyesület céljainak elérése érdekében a tevékenysége során törekszik a helyszínekhez, programokhoz, örökségvédelmi feladatokhoz kapcsolódó rendszeres tájékoztatás biztosítására, javaslatok kidolgozására az illetékes önkormányzatokkal, intézményekkel, szervezetekkel, kormányzati szervekkel és hatóságokkal kialakítandó információs és munkakapcsolatok elmélyítésével.
2. Az Egyesület tagjai területi szerveződésű szakmai csoportokat hozhatnak létre és működtethetnek.
3. Az Egyesület tagjai véleményének figyelembe vételével állást foglal és javaslatokat tesz a kormányzati szervek által hozott, a képviselt szakterületet érintő döntések és szabályozók tervezeteivel kapcsolatban.
4. Az Egyesület sajátos eszközeivel feltárja, felvállalja és képviseli tagjai az Egyesület működési körét érintő érdekeit bel- és külföldön egyaránt, így különösen:
a. Kapcsolatot tart külföldi és belföldi szervezetekkel, melyekkel kölcsönös megállapodások keretében szervezi a régiók, kistérségek helyszínei közötti közvetlen kapcsolatok kialakulásához szükséges kereteket, feltételeket.
b. Keresi a kapcsolatot olyan további magyarországi és külföldi településekkel, múzeumokkal, régészeti parkokkal, melyek szintén a római korral kapcsolatos helyszínekkel rendelkeznek.
c. A nemzetközi fórumokon képviseli tagjait.
d. Rendszeres kapcsolatot alakít ki az illetékes kormányzati, önkormányzati szervekkel, hatóságokkal, rokon szakmai szervezetekkel és ezek területi szerveivel. Lehetőségeihez mérten részt vesz a helyszínekkel kapcsolatos rendelkezések, pályázati kiírások előkészítésében, magukban a pályázatokban, igény esetén azok bírálatában, egyeztetésein, az ezekkel kapcsolatos jogalkotói munka véleményezésében.
5. Az Egyesület a "Magyarországi római limes" mint kulturális útvonal helyszíneinek minőségi működtetése érdekében:
a. Felkutatja a kulturális útvonal lehetséges helyszíneit, folyamatosan figyeli annak bővítési lehetőségeit, folyamatosan tájékoztatja tagjait a helyszínek fenntartásával, üzemeltetésével és karbantartásával kapcsolatos műszaki és jogszabályi háttér változásáról, a karbantartás és a működtetés feltételeinek biztosításához igénybe vehető források megszerezhetőségéről (pályázatok).
b. Támogatja új helyszínek létrehozását, elsősorban helyi közösségek által létrehozott egykoron a limes településekhez köthető kiállítóhelyek létrehozását.
c. Támogatja a helyszíneken kialakított, bemutatóhelyeken létrehozott kiállításokat, az azokhoz kötődő attrakciókat.
d. A kulturális útvonal szolgáltatásaiba bevonja a gazdasági élet további szereplőit is.
e. Közreműködik a szakmai képzés és továbbképzés, arculatteremtés folyamatában.
f. Folyamatosan tájékozódik az igénybe vehető pénzalapokról, támogatásokról. Tagjai igényeinek megfelelően közreműködik a pályázatok színvonalas kidolgozásában.
g. Tevékenységéhez kapcsolódó rendezvényeket szervez és támogat.
h. Műszaki-jogi információkat gyűjt, rendszerez és bocsát rendelkezésre.
i. Tagjai munkájának segítése érdekében szakmai és propagandacélú PR tevékenységet végez az ismeretterjesztő anyagok, könyvek szerkesztését és készítését is beleértve..
j. Javaslatok, vélemények, tájékoztatás adásával előmozdítja a kormányzati, helyi önkormányzati, regionális és kistérségi programok a közérdekkel összhangban történő kidolgozását.
k. Folyamatosan tájékozódik a területen folyó kutatásokról, elősegíti a lelőhelyek környezetében élők közti örökségvédelmi ismeretterjesztést, a lehetőségekhez mérten támogatja az érthetőséget biztosító bemutatást. Ezzel egy időben segítséget nyújt a lelőhelyek védelmét célzó erőfeszítésekben.
l. Segíti a magyarországi római limes helyszínei a világörökség részévé válásának folyamatát és a védettség megszerzése után annak fennmaradását.
m. A veszélyeztetett helyek megóvása érdekében kapcsolatot teremt a megfelelő hatóságokkal.
6. Az Egyesület a Khtv. rendelkezéseinek figyelembe vétele szerinti közhasznú szervezetként működik és jön létre, tekintettel arra, hogy a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére a Khtv. 26. §. c) pontjában foglalt alábbi közhasznú tevékenységet látja el:
4. "nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés"
5. "kulturális tevékenység"
6. "kulturális örökség megóvása"
7. "műemlékvédelem"
8. Az Egyesület a Khtv. 4. §-ában foglalt rendelkezések szerint közhasznú szervezetként folytatja tevékenységét.
9. Az Egyesület közhasznú szolgáltatásaiból a tagjain kívül más is részesülhet. A közhasznú szolgáltatások igénybevételének feltételeit és módját a Közgyűlés határozza meg. A Közgyűlés döntése nyilvános, azt az Egyesület Hírlevelében és az internetes honlapján (www.ripapannonica.hu) közzé kell tenni.

IV. AZ EGYESÜLET VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA
1. Az Egyesület induló vagyona a tagok által az alapításkor befizetett, a 2010. naptári évre szóló tagdíj.
2. Az egyesületi tagok évenként a meghatározott tagdíjat kötelesek az Egyesületnek megfizetni.
3. Az éves tagdíj mértékét és a befizetés határidejét a Közgyűlés állapítja meg és hagyja jóvá. A tagdíjat minden évben egy összegben kell megfizetni. Az Egyesülethez év közben csatlakozók az adott töredék évre a felvétel napjától az év végéig tartó időszak alapján időarányos díjat fizetnek az azt követő 15 napon belül, hogy az Egyesületbe történő felvételükről értesültek.
4. Az Egyesület saját önálló költségvetése alapján gazdálkodik. Az Egyesület vagyona elsősorban a tagok által fizetett tagdíjakból, civil szervezetek, jogi személyek, egyéb gazdasági vállalkozások és magánszemélyek felajánlásaiból, hozzájárulásaiból képződik, azt növeli a gazdálkodás eredményéből származó esetleges jövedelem, valamint a pályázatokon elnyert támogatás.
5. Az Egyesület vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. Az Egyesület céljai megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében kifejtett szolgáltatások nyújtásával - másodlagosan - gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytathat. Az Egyesület vállalkozási tevékenységét csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végzi. Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja.
6. A tagok az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
7. Az Egyesület:
a. váltót, más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki;
b. vállalkozásának folytatásához közhasznú tevékenységet veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel;
c. az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja;
d. befektetési tevékenységet nem kíván folytatni.

V. AZ EGYESÜLET TAGJAI
1. Az Egyesület tagja lehet minden olyan természetes magyar vagy külföldi állampolgár, civil szervezet, jogi személy és egyéb gazdasági vállalkozás, aki belépési nyilatkozatban vállalja, hogy az Egyesület működésében tevékenyen részt vesz és az Alapszabályt magára nézve kötelezőnek ismeri el.
Az Egyesületnek rendes, pártoló és tiszteletbeli tagjai lehetnek.
Az Alapszabályban a továbbiakban mindazon rendelkezéseknél, ahol a "tag" kifejezés szerepel, csupán az Egyesület rendes tagjait kell érteni, a pártoló és a tiszteletbeli tagokra vonatkozó eltérő rendelkezések mindig pontosan tartalmazzák a "pártoló tag" és "tiszteletbeli tag" kifejezést.
2. Az Egyesület tagja:
a. részt vesz az Egyesület munkájában, a Közgyűlések munkájában, egyéb ülésein, rendezvényein, az Egyesület céljainak, feladatainak meghatározásában, ezek keretében véleményt nyilváníthat, észrevételt, javaslatot tehet, tájékoztatást kérhet;
b. a Közgyűlésen szavazati joggal rendelkezik (minden tagot egy szavazat illet meg);
c. az Egyesület természetes személy tagjai jogaikat kizárólag személyesen gyakorolhatják. A szervezet tagok jogaikat képviselőik útján gyakorolhatják;
d. igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait;
e. köteles eleget tenni az Alapszabályban meghatározott kötelességeinek, tagdíjat fizetni;
f. az Egyesület valamely szervének törvénysértő határozatára felhívja a figyelmet, azt a tudomására jutástól számított 30 napon belül a bíróság előtt megtámadhatja;
g. ha tevékenyen nem kíván részt venni az Egyesület munkájában, de céljaival egyetért, azt erkölcsileg és anyagilag támogathatja.
3. Belépés az Egyesületbe:
A belépési szándékot az Elnöknek kell írásban jelezni. A tagfelvételről az Egyesület Elnöksége dönt. A döntésről a belépési nyilatkozat beérkezését követő 90 napon belül a felvételről a kérelmezőt értesítik. Elfogadás esetén a belépés időpontja az elfogadás dátumával azonos. A tagsági viszony tagfelvétellel keletkezik.
4. Az Elnökség tagfelvételt elutasító döntése ellen az elutasított az elutasításról történő tudomásszerzéstől számított 15 napon belül panasszal fordulhat a Közgyűléshez. A Közgyűlés a soron következő ülésén köteles dönteni a panasz tárgyában.
5. Az egyesületi tagság megszűnik
a. kilépéssel;
b. kizárással;
c. a tag halálával, szervezet jogutód nélküli megszűnésével.
6. A tag az Egyesületből bármikor kiléphet. Az Egyesületből való kilépés szándékát tag köteles az Elnöknek írásban bejelenteni. A tagsági jogviszony a bejelentés napjával szűnik meg.
7. Az Egyesület Elnöksége - tagjai többségének egybehangzó szavazatával - kizárhatja a tagot az Egyesület sorából, ha
a. annak tevékenysége az Alapszabályba ütközik
b. a tag tevékenysége ellentétes az Egyesület céljaival vagy egyébként az Egyesület céljainak megvalósulását veszélyezteti, illetve sérti az Egyesület jó hírnevét;
c. tagdíjfizetési kötelezettségét - felszólítás után - nem teljesíti.
8. Az Elnökség a kizárásról hivatalból vagy bármely tag írásban benyújtott, indokolással ellátott indítványára határoz. Az elnökség a kizárási indítványról a kizárandó tagot haladéktalanul értesíti, aki annak kézhezvételétől számított 15 napon belül - az elnökhöz címezve - arra írásbeli észrevételeket tehet. A kizárásról szóló döntésről a tagot haladéktalanul értesíteni kell. A tag a kizárásról szóló határozat ellen annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a Közgyűléshez fordulhat fellebbezéssel. A fellebbezés elbírálásáig a tag a tagsági jogait nem gyakorolhatja. A Közgyűlés a fellebbezés tekintetében a következő ülésén köteles dönteni.
9. Pártoló tagság
a. Az Egyesület működési területén Pártoló Tagságot szervezhet. Pártoló tagként felvehető az, aki belépési nyilatkozatban vállalja az Egyesület célkitűzéseinek erkölcsi és anyagi támogatását.
b. A Pártoló Tagok felvétele, illetve tagsági jogviszonyának megszűnése a rendes tagokra vonatkozó szabályok szerint történik.
c. A Pártoló Tag:
i. részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein;
ii. belépése a tagok vagy az elnökség tagjainak javaslatára történik;
iii. A pártoló tag, illetve képviselője tanácskozási joggal részt vehet a Közgyűlésen, szintén igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, de tisztségre nem választható, szavazati joga nincs.
iv. A pártoló tagnak tagdíjfizetési kötelezettsége van, amellett anyagi jellegű felajánlást tehet, egyebekben jogai és kötelezettségei megegyeznek a rendes tagokéval.
10. A tiszteletbeli tagság
a. A Tiszteletbeli tag:
Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet az a természetes személy, aki az Egyesület érdekében végzett kimagasló tevékenységével az Egyesület célkitűzéseit támogatja, segíti.
b. Tagfelvétel:
Bármelyik rendes tag kezdeményezheti a tiszteletbeli tag felvételét, amennyiben tiszteletbeli tag felvételére az Egyesület Elnökségénél írásban javaslatot tesz. Tiszteletbeli tag felvételéről első fokon az Egyesület Elnöksége dönt. A tiszteletbeli tag felvételéhez szükséges az érintett jelölt írásbeli hozzájáruló nyilatkozata. Az Elnökség elutasító döntése esetén a jogorvoslat a rendes tagokra vonatkozó szabályok szerint történik.
c. A tiszteletbeli tagság megszűnése:
A tiszteletbeli tagság megszűnését eredményezi:
i. A tiszteletbeli tag halála;
ii. A tiszteletbeli tag kilépése;
iii. A tiszteletbeli tag kizárása.
Kizárási oknak minősül különösen, ha a tiszteletbeli tag az Egyesület célját vagy tevékenységét veszélyezteti, azzal ellentétes vagy összeférhetetlen magatartást folytat. A tiszteletbeli tag kizárásáról az Elnökség határozatával dönt.
d. A tiszteletbeli tag jogai:
i. A tiszteletbeli tag részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein;
ii. A Tiszteletbeli Tag tanácskozási joggal részt vehet a Közgyűlésen, szintén igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, de tisztségre nem választható, szavazati joga nincs.
e. A tiszteletbeli tag kötelességei:
i. A tiszteletbeli tag köteles az Egyesület munkáját aktívan segíteni, továbbá választott tisztségét legjobb tudása szerint ellátni.
ii. A tiszteletbeli tag nem köteles tagdíjat fizetni.
iii. A tiszteletbeli tag az Egyesület működéséhez szükséges feltételek biztosítása céljából nem köteles felajánlást tenni.
f. Az Egyesület keretében hosszabb időn át kiemelkedő tevékenységet kifejtett személyek tiszteletbeli tisztségre választhatók (tiszteletbeli elnök).
11. Az Elnökség az Egyesület rendes, pártoló és tiszteletbeli tagjairól nyilvántartást vezet.

VI. AZ EGYESÜLET SZERVEZETE
Az Egyesület szervei az alábbiak: 1. Közgyűlés; 2. Elnökség; 3. Felügyelő Bizottság
1. A Közgyűlés
a. A Közgyűlést a tagok összessége alkotja. A Közgyűlés az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve.
b. A Közgyűlés ülései nyilvánosak. A Közgyűlés döntéseit - ha a jelen Alapszabály másképp nem rendelkezik - nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Az Egyesület tisztségviselőinek megválasztása titkos szavazással történik. A döntéshozatal során minden tag egy szavazattal rendelkezik. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni.
c. A Közgyűlést évente legalább egy alkalommal össze kell hívni, de szükség szerint a Közgyűlés bármikor összehívható. A Közgyűlést az Elnök hívja össze oly módon, hogy a rendes, pártoló és tiszteletbeli tagokhoz az írásbeli meghívót az ülést megelőzően 15 nappal postára adja. A meghívónak tartalmaznia kell az ülés idejét, helyét, valamint az ülés napirendi pontjait, valamint mellékelni kell az esetlegesen szükséges írásos anyagokat is. Az Elnök köteles harminc napon belül rendkívüli közgyűlést összehívni, ha
i. azt a Bíróság elrendeli, vagy
ii. a tagok legalább egyharmada az ok és cél megjelölésével kéri, vagy
iii. a felvételi kérelem elutasítása ellen panaszt, ill.etve a kizárást kimondó határozat ellen fellebbezést nyújtottak be.
d. A Közgyűlés üléseit az Elnök vezeti.
e. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagok több mint fele, vagyis 50% + 1 fő jelen van.
f. Határozatképtelenség esetén a Közgyűlés nem tartható meg és 10 napon belüli időpontra - azonos napirend mellett - ismételten össze kell hívni. Az eredeti időpontra összehívott Közgyűlés határozatképtelensége miatt megismételt Közgyűlés időpontját és a tájékoztatást arról, hogy a megismételt Közgyűlés - azonos napirend mellett - a megjelentek számától függetlenül határozatképes, az eredeti meghívó tartalmazza. Az Egyesület feloszlásáról és más egyesülettel történő egyesüléséről döntés kizárólag akkor hozható, ha az összes tag legalább 1/3-a jelen van.
g. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
i. az Alapszabály megállapítása és módosítása;
ii. az éves költségvetés meghatározása;
iii. az Elnökség éves beszámolójának elfogadása, a számviteli törvény szerinti éves beszámoló, valamint a közhasznúsági jelentés elfogadása;
iv. az Egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének, úgyszintén feloszlásának kimondása
v. az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása;
vi. az Elnökség és a Felügyelő Bizottság ügyrendjének jóváhagyása;
vii. a vezető tisztségviselők megválasztása;
viii. az egyesületi tagdíjak mértékének jóváhagyása;
x. javaslat tétele a helyszínek érdekében végzett tevékenység elismerésére;
xi. döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket az Alapszabály vagy jogszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.
h. A VI.1.h.iii. pontban meghatározott kérdésben a határozathozatalhoz a Közgyűlésen a megjelentek legalább 2/3-os szótöbbsége szükséges.
i. Összeférhetetlenségi szabályok
i. Az Egyesület vezető szerveinek vagy más testületi szerveinek határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa [(Ptk. 685. §. b)] a határozat alapján
1. kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
2. bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletekben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának tagsági jogviszony alapján nyújtott, megfelelő cél szerinti juttatás.
ii. A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet az Egyesület vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
iii. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles az Egyesületet előzetesen tájékoztatni arról, amennyiben ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
j. Az Egyesület Közgyűléséről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely évente újrakezdett sorszámozással folyamatosan tartalmazza a Közgyűlési határozatokat. A jegyzőkönyvnek pontosan tartalmaznia kell a Közgyűlési határozatot (döntés tartalma), meghozatalának időpontját és helyét, hatályát, a kötelezettek körét, a döntést támogatók és az ellenzők számarányát és kérésre az azt kérő rendes, pártoló vagy tiszteletbeli tag külön véleményét.
k. A jegyzőkönyv alapján a Közgyűlés által hozott határozatokat, azok sorszámozása szerint a Határozatok Könyvébe be kell vezetni. Ugyanezen rendelkezéseket értelemszerűen alkalmazni kell az Elnökségi ülések jegyzőkönyvezésére, valamint az elnökségi határozatok nyilvántartására.
l. A Közgyűlésen hozott határozatokat, döntéseket az érintettekkel azok meghozatalától számított 15 napon belül írásban közölni kell. A Közgyűlésen hozott valamennyi határozatot, döntést azok meghozatalától számított 15 napon belül nyilvánosságra kell hozni az Egyesület székhelyén történő kifüggesztéssel, valamint az Egyesület internetes honlapján történő közzététellel. A határozatok, döntések közléséért az Elnök felelős.
m. Az Egyesület működésével kapcsolatos iratok nyilvánosak, azokba bárki betekinthet. ,Az iratbetekintés rendje az alábbi:
A betekintési igényt szóban vagy írásban lehet az Egyesülethez intézni, szóbeli igény esetén közvetlenül az Elnökség bármely tagjához. Az Egyesület az igényre azzal azonos formában 3 munkanapon belül válaszol. Szóbeli igény esetén a válaszadástól számított 15, írásbeli igény esetén a válasz elküldésétől számított 10 25 napos időszakra az Egyesület az iratbetekintésre 3 időpontot jelöl meg, amelyek munkanapra, 10 és 16 óra közé esnek. A betekintést kérő ezen időpontok közül választhat a kérelemmel azonos formában.
Az iratbetekintés helye az Egyesület székhelye, a betekintést az Egyesület meghatalmazottja annak korlátozása nélkül felügyelheti.
n. Az Egyesület működéséről, szolgáltatásai igénybevételi módjáról, rendezvényeiről, illetve szakmai anyagairól kérelemre közvetlenül az anyagok megküldésével tájékoztatja a tagságot, illetve a nyilvánosságot. Az éves beszámolót, a közhasznúsági jelentést, működése, illetve szolgáltatási igénybevételi módját az Egyesület internetes honlapján hozza nyilvánosságra.
2. Elnökség
a. Az Elnökség az Egyesület tevékenységének koordináló, irányító szerve. A Közgyűlések közötti időszakokban az Egyesület munkáját a legfeljebb 7 tagú Elnökség irányítja.
Az Elnökség tagjai:
- Elnök: 1 fő
- Ügyvezető elnök: 1 fő
- Elnökségi tagok: 5 fő
b. Az Elnökséget a Közgyűlés 3 évre választja titkos szavazással. Az Elnökség ügyrendjét maga állapítja meg.
c. Az Elnökség tagjai nem lehetnek egymásnak közeli hozzátartozói (Ptk. 685. §. b) pont), élettársai , nem állhatnak egymással munkaviszonyban vagy más függőségi viszonyban.
d. Az Elnökség feladatai:
i. elbírálja a belépési nyilatkozatokat, dönt a tagfelvétel ügyében;
ii. folyamatosan áttekinti és irányítja az Egyesület működését, operatívan intézkedik mindazon kérdésekben, amelyek nem tartoznak a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe;
iii. alkalmi bizottságokat hoz létre, szükség szerint külső szakértőket bíz meg;
iv. dönt az Egyesület munkáját segítő, a költségvetésben jóváhagyott keretek között működő titkárság létszámáról, feladatairól;
v. munkaterve szerint rendszeresen foglalkozik az Egyesület céljainak elérése érdekében a tevékenységi körébe tartozó témákkal és aktuális feladatokkal;
vi. dönt szervezetek és magánszemélyek felajánlásainak, hozzájárulásainak elfogadásáról;
e. Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. §. b) pont), élettársa határozat alapján
i. kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
ii. bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott jelen okirat szerinti célok szerinti juttatás.
f. Az Elnökség üléseit évente legalább négy, illetve szükség esetén több alkalommal tartja. Az Elnökség üléseit az Elnök írásban hívja össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha az értesítést az ülés napirendjével az elnökségi tagoknak az ülés előtt legalább tizenöt nappal megküldik. Az Elnökség ülései a nyilvánosak. Határozatképes az Elnökség, ha tagjai legalább 2/3 a jelen van. Az Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza meg. Határozatképtelenség esetén legkésőbb 30 napon belül az Elnökséget ismételten össze kell hívni. Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülések is csak akkor határozatképesek, ha azokon az elnökségi tagok 2/3 a jelen van. Az Elnökség üléseire - annak tárgykörére figyelemmel - esetenként további egyesületi tagok hívhatók meg. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni.
g. Az Elnökség ülésein hozott határozatokat, döntéseket az érintettekkel azok meghozatalától számított 15 napon belül írásban közölni kell, valamint az Elnökség ülésein hozott valamennyi határozatot, döntést azok meghozatalától számított 15 napon belül nyilvánosságra kell hozni az Egyesület internetes honlapján történő megjelentetéssel. A határozatok, döntések közléséért és közzétételéért az Elnök a felelős.
h. Az Egyesületnek a Khtv. 7.§ (3) bekezdése szerinti nyilvántartást kell vezetnie. A nyilvántartást az Elnök vezeti és az Egyesület székhelyén tekinthető meg. A nyilvántartás tartalmazza az egyes döntések meghozatalának időpontját, azok tartalmát, hatályát, a döntéshozatalkor a támogatók, ellenzők és tartózkodók személyét.
3. Az Elnök
a. Az Elnök a Közgyűlésen beszámol az Elnökség munkájáról és a folyamatban lévő ügyekről.
b. Az Elnök önállóan képviseli az Egyesületet.
c. Az Elnök és az Ügyvezető elnök az Egyesület bankszámlája felett önálló aláírási, utalványozási joggal rendelkezik.
4. Az Ügyvezető elnök
a. Az Ügyvezető elnök feladatait az Elnökség szükség szerint határozza meg. Vele szemben a munkáltatói jogokat az Elnökség gyakorolja.
b. Az Ügyvezető elnök feladatai:
i. megszervezi és végzi az Egyesület munkáját és adminisztrációját;
ii. előkészíti a testületi ülések anyagait;
iii. folyamatosan kapcsolatot tart az elnökségi tagok bevonásával a társszervezetekkel, szövetségekkel;
iv. végrehajtja az Elnökség által meghatározott feladatokat;
v. irányítja a pénzügyeket, elkészítteti a mérleget, a könyveléshez adatokat és bizonylatokat szolgáltat, ill. szolgáltattat.
c. Az Ügyvezető elnök jogosult az Elnök távollétében vagy akadályoztatása esetén teljes jogkörrel és felelősséggel ellátni az Elnök hatáskörébe tartozó feladatokat.
d. Az Ügyvezető elnök felelős:
i. a működéssel kapcsolatos pénzügyi műveletek jogszerűségéért;
ii. az Egyesület adminisztrációjáért, a jóváhagyott pénzügyi és egyéb elnökségi döntések végrehajtásáért.
5. A Felügyelő Bizottság
a. A Felügyelő Bizottság az Egyesület pénzügyi, gazdálkodási tevékenységének ellenőrző szerve, tagjait a Közgyűlés választja titkos szavazással 3 éves időtartamra. A Felügyelő Bizottság 3 főből áll, 2 tagja és 1 elnöke van.
b. A Felügyelő Bizottságnak nem lehet elnöke, tagja, aki:
i. az Egyesület vezető szerveinek tagja és tisztségviselője;
ii. az Egyesülettel a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másként nem rendelkezik
iii. az Egyesület cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az Egyesület által tagjainak a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást, illetve
iv. az i)-iii) pontban meghatározott személyek hozzátartozója, élettársa. (Khtv. 8. §. (2) bek.)
c. A Felügyelő Bizottság feladat- és hatásköre:
i. ellenőrzi az Egyesület törvényes és alapszabályszerű működését és gazdálkodását, céljainak megvalósulását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, az Egyesület munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. (Khtv. 11. §. (1) bek.);
ii. a Közgyűlés elé kerülő legfontosabb jelentéseket köteles előzetesen megvizsgálni, azokról kialakított véleményét a Közgyűlésen ismertetni;
iii. a Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai az Egyesület Elnökségének ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek, illetve részt vesznek (Khtv. 11. §. (2) bek.);
iv. a Felügyelő Bizottság jogosultságait, kötelezettségeit, megteendő intézkedéseit a Khtv. 11. §. (3), (4), (5) bekezdésekben foglaltak szabályozzák.
d. A Felügyelő Bizottság ülései nyilvánosak. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.
e. A Felügyelő Bizottság üléseit szükség szerint, az ellenőrzési feladatokhoz igazodóan, de évente legalább 2 alkalommal tartja. A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha mindhárom tagja jelen van, határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni. A Felügyelő Bizottság ülését annak elnöke hívja össze az ülést megelőzően oly módon, hogy a tagokhoz a meghívót az ülést megelőzően 15 nappal postára kell adni. A meghívónak tartalmaznia kell az ülés idejét, helyét, valamint az ülés napirendi pontjait és mellékelni kell az esetlegesen szükséges írásos anyagokat is.
6. A Felügyelő Bizottság Elnöke
a. A Felügyelő Bizottság üléseit a Felügyelő Bizottság Elnöke vezeti.
b. A Felügyelő Bizottság Elnöke évente beszámol a Közgyűlésnek a Felügyelő Bizottság munkájáról és megállapításairól.

VII. AZ EGYESÜLET KÉPVISELETE, ALÁÍRÁSI JOG, UTALVÁNYOZÁS
1. Az Egyesület képviselete:
Az Egyesületet képviseletére az Egyesület Elnöke önállóan jogosult. Az Ügyvezető elnök jogosult az Elnök távollétében vagy akadályoztatása esetén önállóan, teljes jogkörrel és felelősséggel ellátni az Elnök hatáskörébe tartozó feladatokat.
2. Aláírás az Egyesület képviseletében:
Az Egyesület képviseletében az aláírás úgy történik, hogy a képviseletre jogosult személy saját nevét önállóan az Egyesület nevéhez vagy rövidített nevéhez írja. A képviselők aláírásának hitelesítése céljából az Egyesület közjegyző által hitelesített aláírási tanúsítványt készíttet.
3. Az Alapszabályt, annak módosítását és a számviteli törvény szerinti éves pénzügyi beszámolót az Elnök és az Ügyvezető elnök együtt írja alá.

VIII. AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE
1. Az Egyesület megszűnik feloszlással, más társadalmi szervezettel való egyesüléssel, feloszlatással, illetőleg megszűnésének megállapításával. Megszűnése esetén - a hitelezők kielégítése után - vagyonáról a Közgyűlés döntése szerint kell rendelkezni. Az ezzel kapcsolatos teendők ellátása a felszámolók feladata.
2. Ha az Egyesület feloszlatással szűnt meg, vagy megszűnését állapították meg, és a vagyon hovafordításáról nem történt rendelkezés, vagyona a hitelezők kielégítése után állami tulajdonba kerül, és azt közérdekű célra kell fordítani. A vagyon felhasználásának módját nyilvánosságra kell hozni.

IX. VEGYES RENDELKEZÉSEK
1. Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az Etv, a Khtv., valamint a mindenkor hatályos és vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
2. Az Egyesület rendes, pártoló és tiszteletbeli tagjairól az alábbi személyes adatokat tartja nyilván: név, lakcím, anyja neve. Ha az jelzett adatokban változás áll be és arról az érintett az Egyesületet nem tájékoztatja, a nem megfelelő adatok következtében beálló következményekért az Egyesület nem felelős. Az Egyesület tisztségviselőit és alkalmazottjait az általuk kezelt adatok vonatkozásában titoktartási kötelezettség köti.
3. Az Egyesület szervezet tagjai nevében törvényes képviselőjük, illetve meghatalmazottjuk jár el.
4. Alapszabályt az Egyesület 2010. április 1 jén megtartott Alakuló Közgyűlése elfogadta és az a bírósági nyilvántartásba vétellel válik hatályossá.

Kelt, Dunakeszi, 2010. április 1. (módosítva: 2010. május 31.)
Bíró Zsolt - levezető elnök | László János - jegyzőkönyvvezető
Hirschberg Attila - hitelesítő | Untsch Gergely - hitelesítő

Végzés a Magyar Limes Szövetség nyilvántartásba vételéről - letöltés


Min. felbontás: 1024 x 768 | Design: Civertan Bt.
MAGYAR LIMES SZÖVETSÉG | LIMES TÖRTÉNET
TÉRKÉP | LEXIKON | KÉPTÁR | TELEPÜLÉSEK:  [1]  [2]
PANNONIA BELSŐ TELEPÜLÉSEI | MÚZEUMOK | EGYESÜLETEK
PROGRAMOK | HÍREK, AKTUALÍTÁSOK | ÍRJON NEKÜNK!